Llyn.info Homepage
Index of Advertisers
  

About Llyn>

Where To Stay>

Things To Do>

Places To Go>

Eating Out>

What's On>


Site Index

Business Listings
>Tourism
>Services

Llyn.info Today

News

Weather

Tide Times

Travel

Daily Photos

Webcams

Special Reports

Visitor Info

Pictures of Llyn

Towns/Villages

Moving to Llyn

Local Ads

Desktops

Llyn.info Shop


www.llyn.info

English Cymraeg  <Iaith/Language

Y wefan dros Ben Llyn!


Croeso i Benrhyn Llyn, ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy'n ymestyn i'r Mor Celtaidd o ogledd orllewin Cymru ym Mhrydain Fawr.

Mae hud a chymeriad Cymreig unigryw yn perthyn i Lyn o hyd, ac mae mor gryf ag erioed. Mae gan y penrhyn microhinsawdd unigryw hefyd, sy’n cael budd o lif y gwlff, sy'n dod a thywydd cynhesach a thymheredd uwch yn y mor yn ei sgil.

Diogelwyd yr iaith Gymraeg yn Llyn gan ucheldiroedd godidog Eryri. A'r iaith yn chwim ail-sefydlu yng ngweddill Cymru, mae'r orynys, sy'n ymestyn 30 milltir i'r gorllewin o'r mynyddoedd a lle mae 75% o'r boblogaeth yn rhugl, yn magu hyder yn nyfodol yr iaith.

Os teithiwch o'r De, dewch yn gyntaf ar draws tref Porthmadog wrth draed Moel-y-gest, a'i harbwr bach tlws a phrif-stryd hir. Wrth ddilyn arfordir Bae Tremadog byddwch yn troi cornel Cymru heibio Criccieth a'i gastell ac i mewn i gyfaredd gorynys Llyn.

Hawdd deall paham mabwysiadwyd llysenw 'The Welsh Riviera' gan ymwelwyr i'r ardal; mor gwresog, hinsawdd dymunol, milltiroedd o draethau melyn deniadol, trefi darluniadol. Er nad yw Eryri, nol ar brifdir Cymru, yn cymharu mewn uchder a chadwyni enwoca'r Ddaear, trosglwyddir yn glir drwy ffotograffiau'r wefan hon, y swyn a grëwyd pan mae traethau esmwythol yn gwynebu brigau anghysbell yn diflannu odan niwl ag eira. Mudlosgi yn y fath awyrgylch hudol wna Pwllheli, y brif dref answyddogol ar arfordir ddeheuol yr orynys.

Wedi bachu bargen ym marchnad air-agored wythnosol Pwllheli gellir ddilyn yr arfordir i ddarganfod Abersoch. Trawsffurfiwyd cyfleusterau'r hen bentref pysgota yma i ateb angenrheidion y gorewynnwyr sy'n manteisio ar draeth Borth Neigwl eang - paradwys Cymraeg gorewynnwyr. Yn gwbwl wahanol, mae awyrgylch ysbrydol Aberdaron, ym mhen pellaf Llyn, wedi goroesi yng ngwyngalch pur ei strydoedd, wrth wasanaethu pererinion yn encilio at Ynys Enlli ers canrifoedd. Pan fydd yr hin yn caniatau, mae cwch yn medru eich cludo o Aberdaron i heddwch Ynys Enlli lle, yn ol traddodiad, mae 20,000 o seintiau wedi eu claddu. Mae'r ynys yn ymgeysydd gredadwy am safle Afallon - traddodiad a'i atgyfnerthwyd yn ddiweddar gan ddarganfyddiad o'r goeden afalau hynafol yn unigryw i'r ynys - 'Bardsey Apple'.

Ceir ddistawrwydd esmwythol wrth deithio i fyny drwy arfordir mynyddog gogleddol Llyn. Mae'n werth ymdrechu i ben Carn Fadryn yng nghanol yr orynys i weld yr olygfa banoramaidd 360°. Rhwng y cilfachau niferus gellir mwynhau rhyddid ambell draeth hwylus, fel Nefyn a Morfa Nefyn. Yn ymgryfhau'n ysbrydol wrth amsugno'r gwelediad rhamantaidd o uchafbwynt Llyn, pwynt canolog Yr Eifl  (564m), draw at Eryri, mynyddoedd Wicklow yn yr Iwerddon, a phellach hyd yn oed, deallir paham dewisodd ein hynafiaid adeiladu ar y brigau yma. Ar gopa Tre'r Ceiri, ail-uchaf, saif un o engreifftiau gorau Prydain o weddillion o'r Oesoedd Efydd a Haearn.

Dewch o hyd i dafarn enwoca Llyn, efallai, Ty Coch, ym Morth Dinllaen hudol ac ar y ffordd allan o Lyn, at Gaernarfon, a'i gastell byd-nodedig, mae pentrefi bychain Trefor, Clynnog Fawr, Pontllyfni a Dinas Dinlle.


< Yn ol adre   Llyn.info Heddiw >
 

Ar Llyn.info ar hyn o bryd:
 


Am Llyn.info:

Gwefeistr

Martyn Croydon
webmaster@llyn.info


Ysgrifenwyr Cyfrannu
Alan Gray
Ian Greenwood

Mwy am Llyn.info>
E-bost wythnosol am ddim>

      

Llyn.info ©Martyn Croydon 2002-2019          Advertising & Web Design         Contact Us          Disclaimer